ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/12/14

Utklippstavle 15

Den geofysiske undersøkelsen og geologisk kartlegging av Kasta Hill i Amphipolis startet 11den November 2014 og ble utført på en fragmentarisk måte, på grunn av ugunstige værforhold.

Forskerteamet består av hovedprofessoren Grigoris Tsokas, Direktør for Laboratory of Applied Geophysics, AUTh, Professor Panagiotis Tsourlos, hvis. Professor Giorgos Vargemezis, doktorgradsstudenter og andre vitenskapelige ansatte ved laboratoriet. Delta, også: Sedimentologen hvis. professor Giorgos Syridis, paleoseismolog-professoren. Spyros Pavlidis og geologen i Utenriksdepartementet, Dr. Evangelos Kambouroglou.

Forskningen fokuserte på å lage en modell av datidens jord, før inngrepet for å reise kuppelen. På grunn av det, geologiske og tektoniske observasjoner ble utført samt en rekke elektriske tomografier. Nyere utgravninger og tidligere utgravninger har gitt observasjonsrom for håndgripelige og udiskutable bevis på plasseringen og egenskapene til geologiske formasjoner.

I denne fasen ble undergrunnen i området rundt kuppelen undersøkt, dvs. nordskråningen, samt kummene som ble dannet ved forrige utgraving, mot øst og vest. Inspeksjonen av lokalene ble utført ved å bruke metoden for elektrisk tomografi og i svært liten grad metoden for underjordisk radar (også kjent som GPR – Ground Penetrating Radar) på grunn av metodiske begrensninger, i de spesifikke geologiske og arkeologiske forholdene.

Undersøkelsen bekreftet at bakken har en blandet struktur med det meste naturlig, mens menneskeskapt fylling er en relativt liten del. Kuppelen ser ut til å ha blitt etablert og reist i en grøft, som ble åpnet i de geologiske formasjonene i bakkene til den eksisterende bakken, som ender noen meter nord for kuppelen.

Den geofysiske undersøkelsen ga bilder av det indre av bakken, hvor antistatiske strukturer ble identifisert, som ble undersøkt videre. I ett tilfelle nord for kuppelen, Fjerning av jord avslørte at undergrunnsstrukturen avbildet av de elektriske tomografene var en sandlinse, det vil si fysisk dannelse. Denne saken er vist i vedlagte figur. I horisontal tomografisk avbildning for en høyde på 93m., de varme fargene viser områdene med høy spesifikk elektrisk motstand og henholdsvis de kalde fargene områdene med lav.

Skanningene som ga dette bildet ble utført på bakkeoverflaten, før fjerning av jorda og som var høyere enn nivået på 93 moh. Poengene, hvor det måtte gjøres nærmere undersøkelser, merket som "interessepunkter". Den hvite linjen på det horisontale tomografiske bildet er også markert på bakken. (Foto 1) Det er åpenbart at uregelmessigheten i tomografien skyldes den sandete geologiske formasjonen. Merk at uregelmessigheter med høye motstandsverdier, som sees i den nordlige delen av horisontalsnittet er ikke vurdert, fordi de er innenfor de naturlige formasjonene.

På akkurat dette bildet kan man se at den eldgamle grøften ender et lite stykke nord for kuppelen, den nordligste delen er også antydet med plastdekselet som kan skilles ut.

Noen andre punkter, som er identifisert trenger graveundersøkelse. Etterforskningen fortsetter, når værforholdene tillater det.

legg igjen et svar