Amphipolis.gr | 与世界上最古老的 BOYLEYTIRIO 市

利姆诺斯岛周围环境 (5000 例如) – 与世界上最古老的 BOYLEYTIRIO 市 (3000 关于卑诗省)

波洛奇尼

Τὸ ἀρχαιότερα, 周围 2.500 例如, 世界大道, είναιἐκεῖνοποὺἀνακαλύφθηκεὕστεραἀπὸτὶςσυχνοτικὲςκαὶπολυετεῖςἀνασκαφὲςτῆςἸταλικῆςἈρχαιολογικῆςΣχολῆςστὴνΠολιόχνητῆςΛήμνου. 然而, τὸ βουλευτήριο τῆς Πολιόχνη, 众所周知, 从. 建造, ποὺ φυλάσσεται σὲ καλαίσθητο θόλο, συνοδεύεται ἀπὸ πληροφορίες γιὰ τὸ ἱστορικὸ μέρος αὐτοῦ τοῦ σημαντικοῦ ιολοριολο.

ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΝ
⁇ἜφοροςΚλασικῶνἈρχαιοτηταςΝομοῦΛέσβουκαὶπρόεδροςτῆςἝνωσητῶν⁇λλήνωνἈρχαιολόγωνἈγλαΐαἈρχοντίδουἀνέφερετὰσημαντικώτεραἱστορικὰστοιχεῖα, ποὺ συνδεονται μὲ τὴν ἀρχαιότερη ὠργανωμένη πόλη τῆς Εὐρώπης, τὴν Πολιόχνη, “政客是被称为‘特洛伊文明’时期的最好例子,它变得更加重要。, ὄχι μόνο γιατὶ εἶναι μία ὠργανωμένη πόλη μὲ δρόμους, 公共空间, μὲ ἐξαιρετικὲς ἰδιωτικὲς οἰκίες, μὲ διοικητικὰ κέντρα καὶ κατοίες ἐξαίρετες, οἱ ὁποῖες ἀποδίδονται στοὺς ἀρχηγοὺς ἢ στὸν ἀρχηγὸ τῆς Πολιόχνο, ἀλλὰ γιατὶ σὲ αὐτὴ τὴν πόλη ἤδη ἀπὸ τὸ 3000 例如. καὶ μέχρι τὸ 1600 例如. λειτουργεῖ ρχ ἀρχαιότερος χῶρος διαλόγου στὸν Κόσμο. Ἐδῶ γεννήθηκε τὸ σπέρμα τοῦ διαλόγου, τὸ σπέρμα ποὺ ἐμεῖς σήμερα ὀνομάζουμε δημοκρατία。”
ὁταν ὁ χῶρος .που οἱ κάτοικοι διαλέγονταν μετά τους, 讨论城市公共问题. 因此,议会没有被遵守 (代表会议), ἀλλὰ Ἐκκλησία τοῦ Δήμου (συνδριο ὅλων τῶν πολιτῶν).

更多关于 POLIOCHNI
Poliochni 是莱姆诺斯岛东海岸的考古遗址, 卡米尼亚村附近, 建于新石器时代初期的爱琴海, 在公元前 4 或 5 世纪. 它位于特洛伊的正对面,但特洛伊将在一千年后建成, 当 Poliochni 将发展成为一个城市聚居地 1.500 有长方形石屋的居民, 防火墙, 正方形, 井, 道路, 公共建筑和 Bouleuterion.
Poliochni 从雅典意大利考古学校的发掘中浮出水面, 由时任导演 Della Seta 领导 (丝绸) 的 1930 和首席挖掘机伯纳博布雷亚的助手. 与特洛伊一起, 位于对岸, 是公元前 3 世纪最著名的卫城. 整个北爱琴海.
城市典范
它被围墙包围, 仅在西侧有气势的形式, 更需要保护地基免受附近河流侵蚀的地方. 看起来真的是 Poliochni, 至少在一开始, 他不需要军事防御. 这座城市有大约一千居民的和平人口, 白天从事农牧业, 晚上他回到定居点时, 该地区的农民今天仍在这样做. 一定是这种习惯在他们之间创造了一种基本的社会组织形式, 措辞, 即, 城市内必须遵守的共同规则, 但也在它之外, 在共同的领域或在社区可能已经给予每个家庭核心的领域.
挖井, 带内置衬里, 到达他们上方的深度 9 措施, 墙壁的建造和维护, 收集雨水的道路和管道, 居民在空闲时间或假期聚会的广场的地板, 是否采取了所有措施, 他们要求全体一致,并有一个可以讨论和做出决定的空间. 为此,在 Poliochni 建造了所谓的 Bouleuterion.
由于金属的加工和分销,Poliochni, 建在 Hellespont 海峡对面, 成为最古老的城市中心, 在欧洲第一个商业港口. 它是 B 更广阔区域的中心。. 爱琴海.
Poliochni 的研究结果证明,在东北部岛屿. 爱琴海发展出一种完全独立于迄今为止已知的史前文化 (基克拉迪, 米诺斯语, 迈锡尼).
布勒特里翁
Poliochni - The Bouleuterion
紧接在主入口之后, 在环绕城市的城墙西侧, 发现了一个大会议室,整个会议室都有石凳,中间是讲台, 这可能是当时社会存在民主组织的最有力迹象. Santo Tine 教授 (圣廷) 谁是 Poliochni 发掘的负责人写道:
“根据古典时代的建筑例子,它立即被命名为一条林荫大道,其中也有台阶,, 不同于剧院和圆形剧场, 有限数量的人可以就座: 民间社会的代表。”
Poliochni的Bouleuterion,除了几乎被超越 2000 与古典时代相比, 它也代表了欧洲和世界上最古老的证词, 一个适合被邀请讨论整体问题并定义共同文化和宗教规则的人的建筑. 这样它可以被认为是我们这个时代议会的先驱.
黄色时期的排水和背景中的公共井
宫殿
豪宅 605 围绕 2000 例如. 它俯瞰主广场,是所有普通公民中最富有和最有权势的人的家,他们继续住在非常简单和受限制的房屋中。. Bouleuterion 已经失去了它原来的功能,以至于东面的座位随着一堵墙的建造而消失了. 所有这些都表明,在 Poliochni 中,民主权力已被专制权力所取代。.
雅典国家考古博物馆的 Poliochni 黄金宝藏
波利奥奇尼的宝藏
除其他外,在 Poliochni 发现了黄金首饰宝藏, 这是精巧的金匠技艺的典范,也是岛上权力和财富的积累. 这件宝物与施利曼在特洛伊发现的著名的“普里阿姆宝藏”非常相似,似乎是同一个作坊制作的。. 今天波利奥奇尼的宝藏在雅典国家考古博物馆。连续地震灾难后的城市末日即将到来 400 普里阿摩斯特洛伊城毁灭前的几年, 周围 1600 例如.
蓝色时期的中央谷仓
城市时期
Poliochni被命名为“七座城市”,因为连续七层连续挖掘了七座城市. 每一个都比前一个技术先进,这主要体现在船舶的建造上. 这就是为什么 Bernabo Brea 以它们的颜色命名它们, 背叛了他们的完美: 墨水, 蓝色, 绿, 红色的, 黄色, 板栗 (或灰色) 和碘.
其中一些对应于特洛伊文明的时期. 从一切,你有什么, 两种相邻的文化有着密切的联系和平行发展. 虽然, Poliochni 的第一期在特洛伊没有对应, 但它比那更古老. 随着两者的发展,Poliochni 仍然比同时代的特洛伊对手更加繁荣和富有。.

波利奥奇尼 I. (墨水 3500-3200 例如)
墨水 (或黑色) 波利奥奇尼时期, 在莱姆诺斯岛东部发现的史前城市, 卡米尼亚村附近, 被评为市一期, 郊区的, 对应时期 3500-3200 例如. 根据雅典意大利考古学派的年代,Poliochni的郊区阶段很长,包括很多层. 它的农民和畜牧业者住在直径达 7 m。, 在石头基础上多次重建. 他们的定居点位于一座小山中间,周围有一片区域 5 亩.
居民制作深色器皿, 时期名称的由来, 用细线装饰, 让人想起类似的小亚细亚. 他们还不知道铜. 他们的工具是用石头和骨头制成的,非常精致. 我们在最后的新石器时代, 在新金属技术入侵前不久.
除了结算, 周边农村也有居民, 由三个贫穷的坟墓证明 1930-31 在 Dermata 或 Agia Triada 地区, 靠近 Poliochni. 按时间顺序它们属于黑色和蓝色时期之间的边界. 有趣的是,在那里发现了基克拉迪白色大理石雕像的碎片, 这表明在 Poliochni 创建之前与爱琴海南部的早期接触.
同时,在莱姆诺斯岛的其余部分,人类活动仅在 Myrina 中被发现并且具有相似的文化水平. 特洛伊还不存在. 特洛伊地区只有一个新石器时代的村庄在今天的Kum Tepe.
波利奥奇尼二世 (蓝色 3200-2700 例如)
Poliochni的蓝色时代, 在莱姆诺斯岛东部发现的史前城市, 卡米尼亚村附近, 是城市的第二阶段,是城市居民了解铜的第一个时期. 它分为两个子时期: 古老的 (3200-3000 例如) 和先进的 (3000-2700 例如), 根据意大利雅典考古学校的年代.
铜知识助力城市快速发展. 特洛伊可能是小亚细亚人民需要与爱琴海和色雷斯人民建立联系的港口而创建的, 但也有 Poliochni, 这是色雷斯人和爱琴海人在远足黑海期间的中途停留地.
从带有椭圆形小屋的小村庄很快,我们到达了 Kyani Poliochni 的先进状态. 它最初是拱形的,后来是长方形的房子,并用来自陆地和海洋的雄伟的干石墙加固。. 这意味着它的富裕居民害怕敌人的攻击.
城市不断向内陆扩张, 向西. 应用“线性”城市规划系统, 也就是说,正在建造建造岛屿 (邻里) 大小不等. 在此期间形成了冶金学家的两个区, 将一直维持到黄色时期.
城市的人口达到他们 800 居民. 它正在新建, 更宽敞的墙壁, 覆盖新社区. 它的居民害怕谁?; 腹地的当地Lemnos或外国海盗; 可能两者都有. 也许是对岛上农村人口的某种压迫, 谁还没有铜的知识, 不时产生反应.
同时在莱姆诺斯岛有大量的定居点, 以上 15, 其中最强的是Koukonisi和Myrina. 当然,他们之间会有和平时期,但也会有激烈竞争的时期. 所以防御墙的存在是完全有道理的. 一场火灾, 在此期间摧毁了部分城市 (周围 3000 例如), 可能是因为这样的突袭.
高级阶段 (3000-2700 例如)
然而,火灾之后,城市的生活发生了戏剧性的变化, 使蓝色时期分为古代和高级. 大型公共建筑给人留下深刻印象, 谷仓和布勒特里翁, 在蓝色时期的最后阶段制造的, 最先进的.
这些都是创新的公共建筑, 明显共享, 导致思想民主政治组织形式. 大胆假设摧毁古老的 Blue Poliochni 的大火来自起义, 结果,他在下一阶段获得了更“民主”的面孔; 不幸的是,没有证据支持这种观点.
我市已收购铜加工实验室, 其中主要制作钉子 (针), 钩子和凿子. 同时,他们保留了传统的石头, 骨头和粘土工具, 他们还不能取代. 从这些我们了解到他们编织和纺羊毛 (发现弹弓和重物), 木材经过加工 (发现了锤子, 串, 刀, 铰链, 锯, 剃须刀等), 他们在烹饪前储存和加工食物 (发现踢腿, 砂浆, 各种烤炉和陶器: 投手, 花盆, 水壶, 杯子, 水果碗等), 他们在种植谷物 (发现了燧石镰刀). 粘土仍然是手工塑造的, 因为他们忽略了车轮. Blue Poliochni 的结束是突然的, 在洪水摧毁了这座城市之后.
与特洛伊一世 (Troy I) 一起发现了这一时期 Poliochni 的比例。, 莱斯沃斯岛的Thermi, 希俄斯商场, 与色萨利和维奥蒂亚的定居点. 因此, 爱琴海两个海岸的居民之间有某种形式的交流.
Poliochni在这次海上通信中当然有一个很好的中间位置, 他当然利用了. 后来的神话 (例如. Argonaut 战役) 表明这种交流的元素保留在希腊人的记忆中.
城市的快速发展揭示了巨大的商业活动和明显的航运.
在蓝色时期的 Poliochni 中发现的建筑物中有一座被称为 Bouleuterion. 事实上,根据爱琴海的克里斯托杜马斯教授和研究员的说法, 有欧洲第一个也是最古老的议会.
铬. Dumas 认为 Poliochni 的人民已经发展出先进的社会组织形式,可以将其描述为民主的最初形式。. 具体来说,他区分了城市中的两类居民. 农民——养牛者和手工业者——贸易商. 后者可分为四个“公会”: 冶金学家, 造船厂 (木匠), 水手们 (商人) 和陶工 (陶工).
工匠阶级当然拥有更多的经济和政治权力, 但是一个公会从来没有成功地统治过其他公会. 所以他们被迫寻找这样的合作形式, 只有民主才能提供. 建筑物的存在, 这是容量 50 一个人左右,只能用聚会来形容, 确认上述考虑. 因此, 将这座建筑描述为 Bouleuterion 并不过分.
为了使, 民主诞生于 Poliochni; 考古证据毫不费力地得出这个结论. 虽然在这件事上不能一概而论, 事实上,在那里建造了最古老的建筑,可以称为 Bouleuterion, 在 Poliochni 海滩上, 前 4.500 ΧΡΌΝΙΑ.
波利奥奇尼三世 (绿 2700-2600 例如)
Green Poliochni 发展成为大城市. 它有一个区域 13-15 周围的面积和人口 1300 居民. 她的住所由两个或更多房间组成,而且相对统一. 冶金学家住在一个单独的地区,西面建了一堵新墙,以容纳新房子。, 这意味着这个城市的人口增加了, 也许是新居民. 虽然, 该技术显示出下降的迹象, 而有大量陶瓷从希腊大陆进口. 地震在一定程度上阻碍了城市的发展. 毕竟,这个时期并没有持续一个多世纪. Bouleuterion 的特点是此时正在改变其用途,其中一部分被较新的建筑物所覆盖. “民主”时期似乎即将结束.
波利奥奇尼四世 (红色的 2600-2400 例如) 特洛伊一世的同时代人。
此时城市扩展到整个山的西侧, 居民经济实力样本. 墙壁相应地膨胀, 用半圆形堡垒加固. 施工工艺有所改进, 但他们的审美开始下降, 因为居民的繁荣使他们能够进口, 而不是制作器皿. 陶瓷的装饰更简单,生产量更大. 早期希腊文化中心的影响较大,并与克里特岛建立了交流, 基克拉泽斯, 维奥蒂亚和色萨利.
铜加工得到改进, 发现铜刀后, 凿子, 有头的钉子, 钩子和主要工具模具与熔化蜡的创新方法. 第一次发现石犁, 这意味着他们有系统地耕种土地.
贸易变得更有组织, 正如他们标记货物的粘土和青铜印章所证明的那样. 还, 有赤铁矿权重, 他们用它来称重货物. 这些电台是从小亚细亚和南爱琴海进口的. 这意味着它们是标准砝码,并且显然有当地的石头复制品。.
进口站和标准站的存在, 表明早在公元前 3 世纪. 已确定不同城市之间需要一个通用的度量系统, 促进交易. Ή Poliochni 的商人必须知道与他们有商业交易的其他城市的公制系统.
这个时候城市社会似乎已经改变了组织,经济阶层正在被创造. Bouleuterion 现在没用了, 而前几个时期几乎统一的住宅被大型建筑所取代, 豪宅, 以所谓的“Megara”为首, 要么属于城主,要么是公共的, 因为它们是后来重建的. 还, 有很多武器, 这向我们揭示了一个军事化的社会.
Red Poliochni 两次被火击中. 第二个甚至标志着这个时代的结束和下一个时代的开始, 所谓的黄.
波利奥奇尼五世 (黄色 2400-2100 例如) 特洛伊二世的同时代
Yellow Poliochni是这座城市历史上最繁荣的时期. 对应于同样高度发达的特洛伊 II-III. 两座城市有着相同的相互依存的文化, 但 Poliochni 的技术更先进.
两座城市关系最美丽的例子是波利奥奇尼的黄金宝藏, 这类似于普里阿摩斯的宝藏, 施里曼在特洛伊发现. 珠宝有许多精美的雕刻, 它们让人想起古希腊节奏的简朴,但也有当地的影响. 针脚, 耳环, 戒指, 手镯, 项链和其他复杂的珠宝表明 Poliochni 并没有与其他爱琴海文化隔绝,而是其中一个特殊的部分, 它们的变种.
然而,Poliochni 和早期希腊人定居点之间还有其他共同点, 这表明 Poliochni 接受了小亚细亚人口的影响, 使用了这些知识, 再加上它的地理位置赋予了它财富和权力, 但同时它的居民保留了他们传统的爱琴海文化元素. 这显示了希腊空间的同质元素.
除了装饰的简单外,这也从没有发现寺庙而很少有崇拜对象的事实中可以看出。 (周围 20 骨人像). 这并非偶然. 爱琴海的希腊人有其他宗教观念. 自此时期以来,希腊没有发现任何寺庙或圣所. 相反,第一批圣地已经出现在东方民族中. 还, 也许这不是偶然, Poliochni 的墓地尚未被发现. “早期的希腊”墓地也很少. 只发现了两个装有死者骨灰的骨灰盒, 他们可能已经烧死了他们的死者的样本.
在黄色时期,新的陶艺技术从希腊文化中心传入这座城市. Poliochni 正在进一步扩张,占地近两公顷. 社会组织正在努力. 公共空间被创造, 总部, 铺好的道路, 正方形等. 宽阔的街道上有带辅助空间的大房子, 而在小巷里, 社会不平等样本.
公共水井正在建设中, 水管和污水系统 (小下水道).
该城市此时的人口估计为 600-800 居民. 主要铺好的道路周围有一个市场, 很明显,腹地的莱姆诺人都来了, 以及海上的外国贸易商.
陶艺进步了. 使用了一种新的粘土混合物,锅子烤得更好. 革命性的车轮技术用于他们的建设. 有两类船: 日常, 更简单、更耐用、更正式, 哪个更薄, 更脆弱和更精致的装饰. 特点是著名的depas二头肌, 荷马后来提到.
通常, 这些船只与旧船只大不相同. 过滤器制作完成, 下沉 (带龙头的花盆), 带有各种装饰元素和不同类型把手的大罐子. 还, 青铜矛头, 钩子, 钉子等. 但是,仍然使用一些骨骼工具, 比如针, 刀等. 意思就是, 尽管长期使用铜 600 以及更多年, 有些项目仍然无法替代.
这座繁华的城市有一个悲惨的结局. 周围 2100 被大地震夷为平地. 灾难太可怕了, 以至于城市被居民遗弃, 谁甚至没有回来收集贵重物品, 留在废墟中, 包括黄金首饰. 至少有两名居民在地震中丧生, 被一座宅邸的废墟发现压碎后, 在它的出口附近.
这场灾难过后,波利奥赫尼将再也无法恢复昔日的辉煌. 大多数居民可能搬到了库科尼西, 未来一段时期将特别繁荣, 所谓的栗子.
波利奥奇尼六世 (板栗 2100-1700 例如) 当代特洛伊五世
在黄色时期结束时, 在 2100 例如. 关于, Poliochni 在地震中遭受了巨大的破坏. 然后这座城市又开始慢慢地成长起来. 过去人们认为它已经荒废了很长时间, 但新的发掘表明它至少在山顶有人居住. 没有建造新建筑, 旧的刚修好.
年轻人(;) 居民知道轮子在陶器中的用途, 证明我们没有文化落后. 因此,改进了容器的设计和质量. 该市与特洛伊 IV-V 和爱琴海南部都有联系. 却在慢慢衰落,不知从前的商业繁荣.
此时,Koukonisi 正处于其发展的顶峰,可能已经从 Poliochni 手中接过接力棒,作为接近该岛的人的贸易站。.
波利奥奇尼七世 (紫色 1700-1400 例如) 特洛伊六世的当代
Iodis Poliochni 没有呈现任何文化上的新事物. 它受克里特迈锡尼文明的影响, 大量船只的存在证明了这一点.
当然,关于利姆诺斯岛国王起源中克里特岛的神话, Thoanta和Myrina对于色萨利血统的女人有一定的历史背景, 大概对应这个时代. 米诺斯人和米亚斯人之间肯定在莱姆诺斯岛的主权问题上结成了联盟.
然而,岛上生活的重心现在已经转移到了库科尼西, 目前正处于繁荣时期. 可以肯定的是,Poliochni 的衰落促成了这一发展.
源: 埃利诺迪克蒂奥

发表评论