Officielle meddelelse (14-9-14)

Την Παρασκευή 12-9-2014 έγινε η είσοδος μελών της διεπιστημονικής ομάδας, στον τρίτο θάλαμο του μνημείου, από την υφιστάμενη οπή στον τοίχο του τρίτου διαφράγματος, προκειμένου να τεκμηριωθεί αρχαιολογικά η υφιστάμενη εικόνα του και να διαπιστωθεί η δομική κατάσταση του θαλάμου, ώστε να σχεδιαστούν τα αναγκαία μέτρα αντιστήριξης και υποστύλωσης. (φωτο 1, σχέδιο).

Από την επί τόπου παρατήρηση προέκυψαν τα ακόλουθα δεδομένα: Το ύψος του αμμώδους χώματος βρίσκεται χαμηλότερα από ότι στους προηγούμενους δυο χώρους. Επί των χωμάτων διαπιστώνονται αμμώδη φυσικά ιζήματα με απολιθώματα από όστρεα, που προέρχονται από το φυσικό έδαφος του λόφου Καστά. Σύμφωνα με τις γεωλογικές παρατηρήσεις φαίνεται ότι η επίχωση παραμένει αδιατάρακτη.

Εσωτερικά, η θόλος είναι κατασκευασμένη από πωρόλιθο, ακριβώς όπως και στους προηγούμενους θαλάμους.(φωτο 2,3)

Στους τρεις κατακόρυφους τοίχους-ανατολικό, δυτικό και βόρειο- στο ορατό μέρος, επαναλαμβάνεται η ίδια μορφή μαρμάρινης επικάλυψης, όπως και στους δυο προηγούμενους θαλάμους, με ορθοστάτες , στέψη και ιωνικό επιστύλιο. (φωτο 4,5)

l_14985- l_14967- l_14966- l_14965- l_14964- l_14963- l_14962- l_14961- l_14960- l_14968-

Στο νότιο τοίχο -στο εμφανές μέρος του- δεξιά και αριστερά του θυρώματος, συνεχίζεται η μαρμάρινη επικάλυψη. Οι υπερκείμενοι πωρόλιθοι καλύπτονται με επίχρισμα κόκκινου χρώματος. (φωτο 6). Έχει καταπέσει το εσωτερικό τμήμα του υπέρθυρου.(φωτο 7).

Η θόλος του θαλάμου δείχνει να βρίσκεται σε κατάσταση οριακής ισορροπίας, (φωτο 8) με τους θολίτες στην περιοχή της στέψης να παρουσιάζουν άνοιγμα αρμών, σε ικανό βάθος, από την εσωτερική επιφάνειά της. Στο σύνολο σχεδόν των θολιτών παρατηρούνται ρηγματώσεις και επιπλέον σε εκτεταμένες περιοχές, εκατέρωθεν της στέψης, διαπιστώθηκε σημαντική απώλεια μάζας του υλικού. (φωτο 9)

Οι μαρμάρινοι ορθοστάτες περιμετρικά, στο ορατό τμήμα των κατακόρυφων τοίχων παρουσιάζουν συστηματικά αποκολλήσεις τεμαχίων τα οποία εντοπίστηκαν στην επιφάνεια της επίχωσης, φωτογραφήθηκαν, αριθμήθηκαν και περισυνελέγησαν.(φωτο 10). Οι αποκολλήσεις φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα έντονης καταπόνησης, πιθανώς από τις μεγάλου ύψους επιχώσεις επί της θόλου. Specifikke, den sydlige del af salen er opkrævet fra højde 2 m jord. om, Mens i nordlige lander har hoejder om 12-13.

Τα ανωτέρω τεχνικά δεδομένα δεν επιτρέπουν την ασφαλή εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης χώματος από τον τρίτο θάλαμο, πριν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Især, για την αντιστήριξη-υποστύλωση του θαλάμου, θα χρησιμοποιηθεί ισχυρότερη διάταξη από αυτή των δύο προηγούμενων θαλάμων. Θα περιλαμβάνει σύστημα οριζόντιων πλαισιωτών δοκών, κατά μήκος και πλάτος του θαλάμου, για την αντιστήριξη των κατακόρυφων τοίχων από τις γεωστατικές ωθήσεις. Για την στήριξη της θόλου θα χρησιμοποιηθούν μεταλλικές σωληνωτές δοκοί. Η απομάκρυνση του χώματος θα γίνεται τμηματικά, κατά περιοχές της επίχωσης, ώστε να καθίσταται εφικτή η ασφαλής προσαρμογή της έδρασης των αντιστηρίξεων.

Η εφαρμογή των μέτρων αντιστήριξης και υποστύλωσης, εξαιτίας της δυσκολίας πρόσβασης στο χώρο και της απαίτησης ιδιαίτερης προσοχής, λόγω της δυσμενούς δομικής κατάστασης, θα απαιτήσουν αρκετές μέρες εργασίας.

Udgangen, συνεχίζονται οι εργασίες γεωμετρικής τεκμηρίωσης του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του, ενώ ο Δήμος Αμφιπόλεως τοποθέτησε νυχτερινό φωτισμό και σύστημα ασφαλείας.

Officielle meddelelse (12-9-14)

Gravearbejdet fortsat i tumulus Kasta Amphipolis, af KI΄ Ephorate i forhistorisk og klassisk antikviteter.

Langt, fjernelse af sandjord i området, bag den septal væg med Karyatider, Det nåede tre meter fra gulvet. Efter fjernelse af sandjord dukkede op den øverste del af den tredje septal væg. I dette afsnit, viste eksistensen af omfattende marmor perithyrwmatos, Ionisk stil, ligesom resten af de arkitektoniske elementer i rummet. Den marmor fragment af yperthyroy, fundet symfyes gesims, som dækker åbningen posten. (φωτο 1,2)

l_14939 l_14940

I dag vil forsøge at logge ind på hjemmesiden, fra den eksisterende åbning, i den øverste vestlige del af den tredje septal væg. Så, du vil etablere adgang betingelser medlemmerne af den tværfaglige team og tekniske infrastruktur. Målet er at designe og at vedtage de noedvendige foranstaltninger for at sikre beskyttelse af arbejdstagere og den tredje plads. På samme tid, bliver omhyggelig dokumentation af den aktuelle situation i området.

Fortsætter, også, den topografisk kortlægning, for at opnå den nøjagtige geometri af monumentet. På grundlag af den endelige geometri vil blive trukket den samlede bevarer og ypostilwsis undersøgelse af monumentet. Så, sikre den nødvendige tekniske data for udarbejdelse af undersøgelser integreret beskyttelse og senere at fremme brugen af den monumentale ensemble.

Officielle meddelelse (11-9-14)

Fortsatte gravearbejdet på Hill Kasta Amphipolis, af CAY Ephorate antikvitetssamling.

I dag, fjernet den første kuppel af sealing væg foran Karyatider og afslørede en fortsættelse af to lag af cheiridwtwn skulpturer. (φωτο 1)

Tunikaer forsynet med enestående kunst folder. (φωτο 2,3).

l_14922- l_14921- l_14920- l_14919- l_14923-

Karyatider, fra den eksterne side, Det lader til, at de også hæve lidt tunika, med den tilsvarende side.(φωτο 4). Ansigts- og dele af østlige karyatidas pol, fundet under udgravningen og var tilskrives skulptur. (φωτο 5).

Medlemmerne af den tværfaglige team fundet den indre arme karyatidon understøttes ikke i Arkitrav, så der er ingen links molybdochoisis, enten redigere bunden overfladen af en marmor epistyle, at retfærdiggøre betingelserne for støtte.

Arbejdet skred frem på udvisning af sandjord i området, forsiden og bagsiden af septal væggen med Karyatider. Marmor loft niveau op, to sidevæggene er omfattet af marmor stolper, der efterligner precinct.

På samme tid, få de tekniske operationer for afstivning og gendannelse af monumentet, i rummet bag Karyatider:

1.Afsluttet afstivning af nordsiden af septal væggen andet med Karyatider og sydsiden af den tredje septal væg.

2.Afsluttet, afstivning- dome plads nok, bag Karyatider.

  1. Supplerende beskyttelsesforanstaltninger blev taget i vestlige Karyatidas, med lodret ypostilwsis montering på begge sider af dette. Gendanne yderligere krav, på grund af at finde ekstra lodret knæk i hovedet, på grund af øget crush belastning, der kommer hovedsageligt fra støtte af marmor slab af taget og fra den vestlige del af en epistyle.
  2. Komplet sikker Loft plade genindføre marmor.

Fortsatte den topografisk kortlægning af en del af kabinettet, der blev afsløret i år, højre og venstre side af indgangen til begravelses monumentet, med satellit- og jordbaserede landmåling metoder (3D laser scanning). Ekstra, topografikis startede dokumentation over omgivelserne af det monumentale kompleks .

Endelig til beskyttelse af monument og arbejdstagere placeret lynafleder på toppen af bakken.

Officielle meddelelse (09-9-14)

Gravearbejdet fortsat på bakken af Kasta CAY Ephorate i forhistorisk og klassisk antikviteter. Fjernelse af sandjord fortsætter vandret og på tværs af flade i rummet, mellem den septal væg med Karyatider og den tredje væg, for at opnå balance af pres og sikre konstant statisk tilstrækkeligheden af monumentet, i overensstemmelse med beslutningerne fra den tværfaglige tekniske team.

I dag, præsenterede den første axonometriki design repræsentation af begravelses monumentet, fra arkitekten YPPOA k. M. Deres to ben med Lefantzi vægge som er, i en første for sfinkser, i andet Karyatider. Vedligeholdelsesopgaver og deres fortsatte montering.

Fortsat, også, dokumentation af alle arbejde for arkæologisk udgravning arbejde, digitale og konventionelle medier.

l_14882-

Officielle meddelelse (02-9-14)

Fortsat intensivt af det tværfaglige team, under ledelse af k.. K. PERISTERI, Hill Kasta, tekniske arbejde armoring begravelses monument og området umiddelbart omkring, at undgå følgerne af al slags vejr.

Opgaver omfatter :

  1. Ødelæggelse af den første dannelsen af salen til trin modvægt ,for stabiliteten i den anden membran (φωτο 1,2).
  2. At udføre de nødvendige opgaver af støttemure for midlertidige stabilisering af en epistyle af den anden membran, der synes at være baseret usikkert. (φωτο 3)

l_14826- l_14825- l_14823- l_14822- l_14821- l_14820- l_14819-

  1. At gennemføre de nødvendige foranstaltninger på støttemur af sfinkser. (φωτο 4,5)
  2. Byggeri job plan, med krydsfiner plader, den første partition, på niveau med en epistyle , for sikker adgang og detaljeret i nærheden af observation og inspektion af kuplen af første afdeling, men også for arbejdstagernes sikkerhed. (φωτο 6)
  3. Opførelsen af midlertidige straggistikis annulus, på den ydre omkreds af kabinettet, for nem tømning regnvand og montering membran steganwtikis, bag stedet for den eksisterende input beskyttelse stegastoy i graven. (φωτο 7,8)

Igangværende udformning af beholder og ypostilwsis foreløbige foranstaltninger af den anden diafragmatos, især mod den vestlige side, for at tillade sikker støtter adgang og arbejde apochwmatwsis og dome den anden afdeling.

Mens arbejdet fortsætter rengøring kabinet af højen, i sydvest. Efter afslutningen af foranstaltninger til beskyttelse, gravearbejdet påbegyndes i monumentet. (φωτο 9)

Officielle meddelelse (31-8-14)

Gravearbejdet fortsat på Hill Kasta, i Amphipolis, af CAY Ephorate i forhistorisk og klassisk antikviteter. Med fjernelse af jord fra forhallen, i rummet bag væggen af sfinkser, marmarothetimenoy gulvbelægning afdeling afsløret, med hvid, små uregelmæssige stykker af marmor, på en rød baggrund, overleve i meget god stand. (φωτο 1,2). På tærsklen til den første væg af septal sfinkser, identificeret på fresco, som er omfattet, spor af blå maling. (φωτο 3).

l_14786- l_14784- l_14783- l_14782- l_14781- l_14780- l_14779- l_14788-

Det blev fundet, også, der i alle tre steder , Efter wall forsegling, Der er en løs Sandy opfyldning, som den maksimale højde på kuplen. De tre rum, lavet af opførelsen af tværgående væg diafragmatikwn, langs baldakinen, Det synes at katachwthikan, når forsegling begravelses monument. Væggene, dels, arbejde og bevare elementer af ødelæggelse relaxer. Så hul i den ydre væg og forsegling huller næste SEPTA, der måske er kommet fra at fjerne sten eller ikke er at placere stenene, Det synes der er en del af den forsegling plan grav. (φωτο 4)

Konstateringen, indtil i dag, eksistensen af tre værelser, langs baldakinen, er en anden speciel funktion af monumentet, som viste at Hill Kasta.

Den første phrenic væg, Efter indtastning, er blevet afsløret som den ioniske Arkitrav, der er indrettet med relief rosetter oktafylloys. I den ekstreme østlige del af den øverste del af en marmor epistyle optrådte laterale parastados. (φωτο 5). Også, Det konstateredes, at den mangler den yderste vestlige del af en epistyle, som denne super sten. Som vi allerede har nævnt- Bulletinen for August 25-på den septal væg der bliver optagelse, hvilket fører til det andet område af monumentet. Input-format vil blive afsløret efter fjernelse af jord, i løbet af de næste par dage.

Teknisk arbejde

På samme tid, udviklingen af forskning i udgravning, udvikle sig, med stormskridt, afslutningen af opførelsen af infrastruktur samt rustning af monumentet og området generelt, fra uventet vejr.

At beskytte monumentet fra regnen, Bortset fra opførelsen af taget, der blev afsluttet, (φωτο 6) startede regionale af monumentet, dannelsen af afstrømning regnvand rørledninger.

Til fjernelse af løs sand ødelæggelse nødvendiggjorde strukturelle og geoteknisk undersøgelse, som omfatter:

  1. Komplet boksning skotter med træ elementer.
  2. Konfiguration af "batterier", i tunge arbejde stillads, som giver mulighed for gendannelse af kuplen, (φωτο 7) at skabe ordentlig forhal og glat adgang fra rum til rum, samt sikre gennemførelsen af apochwmatisis af lokaler. (φωτο 8).
  3. Den stærke anden septal område afstivning for stærke impulser fra jordarter næste plads.

4. Input eksterne afstivning af sfinkser, for sikkerheden af mellemgulvet og siddepladser data antistiriktikwn, der kan være påkrævet, under forløbet af gravearbejdet. (φωτο 9,10).

Officielle meddelelse (25-8-14)

Gravearbejdet fortsat på CAY Ephorate af forhistorisk og klassisk oldtidsminder i Tumulus Kasta, i Amphipolis. Fortsatte fjernelse af lithoplinthwn fra væggen forsegling og afslørede næsten hele facaden begravelses monumentet, Det er en meget originale sammensætning for den tilsvarende type af arkitekturen i den makedonske grav, sidste kvartal 4 århundrede f.kr.. (Foto 1)

l_14750- l_14746- l_14745- l_14760- l_14747- l_14748-

Facaden er dekoreret ikke ulig sidevæggene, med fresco, der efterligner den bredere marmor precinct. Maksimum åbning mellem pilastrene er 1, 67 m. Typologi angiver, at der var ingen blade, men det er simpelt åben post. (Foto 2)

Også, med den fortsatte fjernelse af jord, inde i forværelset, udkom under den marmor ionisk Arkitrav, indlejrede marmor foring, fra stolper, hele længden af sidevæggene. (Foto 3, 4 ) I en afstand af 6 m. fra indløbsåbningen udækkede overdel marmor slidsevæg, utilstrækkelig under del venstre del af (Foto 5). Bag ham er to flere rum.

Membranen væg er beskrevet, også, marmor epistyle med gesims, lignende svarer i samme indelukke. Bjørn indretning med relief rosetter oktafylloys, på højden af en epistyle af laterale vægge (Foto 6).

Membranen væg vil være en anden indgang, der fører til det indre af monumentet. Jord af rummet lavet bag døren, vil blive fjernet i de næste par dage, Hvis Tillad montering og vedligeholdelse opgaver i point, de har afsløret

Officielle meddelelse (24-8-14)

Gravearbejdet fortsat i Tumulus Kasta Amphipolis, af CAY Ephorate i forhistorisk og klassisk antikviteter, for afdækning af begravelses monument. Fjernet ti lithoplinthoi, de var den syvende og ottende serie, væg-forsegling. Der er tre rækker til dekonstruktion af alle elleve strukturer fundet. Så, afslørede den fortsatte input af monument's facade, med dekoration, ligner sidevægge. Dvs., hvid-farvet fresco, meget omfattende, der efterligner den indre gårdhave i marmor. (φωτο 1).

l_14720- l_14719- l_14721- l_14722- l_14724-

På samme tid, afsløret, under hovedstæder, marmor pilastre af thyrwmatos, som overlapper hinanden, også, fra hvid fresco. (φωτο 2). Delvis fjernelse af jord, beliggende bag indgangen, afslørede den bageste indrejse, meget omfattende, vender den. På fresco i epistyles af spor af rød og sort farve. Side og bagfra af Ioniske epikranwn af Antis, at overlappe med fresco, Det er epizwgrafismenes med de samme farver. (φωτο 3, 4).

De er begyndt at afsløre og sidevægge forgemak. Marmor Thassos er pot og indrettet i deres øverste del med en ionisk Arkitrav, på wavelet omdanne hvis spor sort og rød farve. (φωτο 5).

Bortset fra udgravningerne, montering og vedligeholdelse er lavet af indretning, så snart det kommer til lys, fra dygtige konservatorer.

Officielle meddelelse (21-8-14)

Fortsætter gravearbejdet ved graven, i Kasta Tomb of KH Forhistoriske og Klassiske Antiquities, i Amphipolis. I dag, evakueret, med ekstrem forsigtighed, jorder, der var i gabet og bag statuer af sfinkser, en dybde på ca., to foranstaltninger , og i bredden proportionalt med input fra graven, dvs. 4.50 m. Jeg så, fortsatte, Størstedelen af ​​de apochomatosi intradosen af ​​kuplen.

l_14700- l_14701- l_14699

På samme tid, fortsatte fjernelse af fem lithoplinthwn , fra den sjette række væg forsegling, ved mekanisk hjælp hjælp . Efter deres fjernelse, Det blev afsløret på grundlag af sfinkser, den øverste del af den marmor thyrwmatos.
Dækket med fresco i imiteret Ionic Arkitraven. Bjørn udsmykning med rød, blå og sort. Straks, under den ioniske indfatning, afslørede to Ioniske hovedstæder pilastre port, også overlapper med fresco og malet i samme farver. Arbejdet vil fortsætte i morgen med prioritet styrkelse og vedligeholdelse af nuværende resultater.