ΠΡΟΣΕΓΓΊΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΥΣΤΉΡΙΟ ΤΟΥ ΧΏΡΟΥ ΤΑΦΉΣ ΤΟΥ Μ. Alexandrou

神秘档案 – 亚历山大大帝

在他死后, 他的身体成为了历史上最神圣的物件之一. 朝圣者, 从普通人到最强大的君主, 参观和跪在他们神王的遗迹前. 然后在一代人的空间, 他的坟墓的所有痕迹都消失. 亚历山大的身体发生了什么事? 它被海啸摧毁吗? 基督徒意图对冲压出所有其他宗教的痕迹并摧毁它吗? 或, 作为一位历史学家认为, 它还存在吗, 重命名并推崇为世界上最光荣的基督教长方形大教堂之一圣人? 与没有考古证据显示丢失的古墓的位置我们被迫要检查参观陵墓的人古目击者并将其放置在亚历山德里亚.

发表评论